Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). A GDPR 2018. május 25-én lép hatályba -, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodtak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait figyelembe véve nyilatkozom, hogy az üzemeltető által működtetett www.business4u.hu rendszerbe (a továbbiakban: weboldal), során szükséges személyes adataim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

A hozzájárulásom a következő mellékletben foglalt adatokra vonatkozik: kezelt adatok köre. (kezelt adatok köre: személyes adatok: név, kapcsolattartó adatok, elektronikus adatok)

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy

 • hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát az üzemeltető által üzemeltetett weboldal böngészését megelőzően megismertem.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A weboldal tekintetében adatkezelő maga az üzemeltető.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A weboldal esetében adatfeldolgozó az üzemeltető.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalon megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

RENDELKEZŐ RÉSZ

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján. Az Ön személyes adatait az üzemeltető által fenntartott weboldal működtetése során használjuk fel az alábbiak szerint:

I. ADATKEZELÉS CÉLJA

A weboldalon megismert szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, árajánlat-kérések és reklamációk kezelése.

II. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.

A személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

III. MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

A weboldalban a kapcsolati menüben található űrlap mezőiben megadott adatok.

Az üzemeltető által kezelt adatai a következők:

 • személyes adat (név)
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)
 • elektronikus adat (IP cím, amiről a böngészés történt)

IV. Meddig kezelik az Ön adatait?

A III. részben megjelölt adatok tekintetében kötelező adatkezelés a kötelező adatkezelést előíró, a jelen tájékoztatóban meghatározott üzemeltető kapcsolattartás bármely formájában fogadja a regisztrált/feliratkozók adatainak további törlését. A kapcsolattartási információk az „IMPRESSZUM” menüben találhatóak. Egyéb adatkezelés hatálya alá nem tartozó adatok kezelésének időtartama. Az adatkezelés általános alapelve, hogy a regisztrációt, személyes adatait CSAK külön kérésre töröljük!

V. KI FÉR HOZZÁ AZ ÖN ADATAIHOZ?

A weboldal rendszer nyilvántartásához – az eljárásban indokolt mértékig – jogosult hozzáférni:

 • az üzemeltető
 • saját adatai tekintetében a felhasználó,

VI. KÉRHETI-E ÖN ADATAIHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉST, AZOK HELYESBÍTÉSÉT, TÖRLÉSÉT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT?

A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az üzemeltető a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az üzemeltető rendelkezésére. Amennyiben az üzemeltető a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

VII. HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB JOGAIT?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a contact@business4u.hu email címen jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

TÁJÉKOZTATÓ COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

Mi a cookie (azaz süti)? A cookie-k (sütik) kisméretű, szövegből és számból álló fájlok, amelyeket a böngészés során a weboldal kiszolgálója helyez el az Ön számítógépén. A cookie (süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas.

Milyen célt szolgálnak a cookie-k? A cookie-k az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetőséget biztosítanak egyes adatainak lekérdezésére, az Ön internethasználatának nyomon követésére. A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet tudhassunk meg a weboldal látogatóinak információhasználati szokásairól, amely információkat a weboldal tartalmi és funkcionális fejlesztésére használunk, biztosítva a weboldal jobb használhatóságát. A cookie-k alapján meg tudjuk állapítani, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a látogatók mely oldalakat nyitották meg. A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert. A Google Analitycs is cookie-kat használ. A cookie-k hazsnálatával a Google kiértékeli a weboldalunk használatát és jelentéseket készít a weboldalunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt számunkra.

A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhető el. Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

Az általunk használt cookie-k típusai

 1. Kötelező cookie-k: a weboldalon történő navigálást, illetve az oldal funkcióinak használatát teszik lehetővé.
 2. Teljesítmény cookie-k: a weboldal fejlesztését szolgálják. Mérik, hogy hányan és milyen rendszerességgel használják a weboldalt, mely oldalakat látogatták meg a legtöbben

A cookie-k használatának megtiltása. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni.